Casual Business Meeting

Ökat förtroende

 

Service Journey

Från en resurspool till strategisk partner

Kunden stod inför en förändring på marknaden från att bygga och sälja fordon till att bli en tjänsteleverantör där information och tjänsterna runt den står i fokus på ett nytt sätt. IT var ett eget bolag i koncernen och var i situationen att man endast levererade timmar till övriga bolag. Det fanns en risk för centralisering av IT till moderbolagets verksamhet i Tyskland. För att möta utmaningarna behövde IT växa i förtroendet för att utveckla verksamheten tillsammans med dem.

Transformeringsresan behövde börja för IT med att beskriva värdet IT bidrog med. Tjänster per affärsområde var en naturlig startpunkt, och det var tydligt att det behövdes hjälp.

Inledningsvis sattes det ihop en arbetsgrupp bestående av konsulter från Insperio och IT-ledning. Gruppen skulle ta fram en roadmap för hur tjänsterna skulle tas fram så att IT successivt skulle kunna växa i förtroende. Visionen var att transformera det egna bolaget till att bli en del av det gemensamma.

Arbetsgruppen genomförde bl.a. intervjuer och arbetsmöten med personal inom IT och andra nyckelpersoner i verksamheten för att beskriva den vision moderbolagets IT skulle arbeta för. Handlingsplanen som togs fram var både handgriplig och genomförbar.

Definitionen av tjänst och dess bidrag var en av de stora utmaningarna arbetet stod inför, och det som tog mycket tid att arbeta genom. Att autonoma team inte hade någon tydlig central styrning var en annan utmaning. Om inte uppdraget skulle lyckas fanns en uppenbar risk att verksamheten skulle flyttas till moderbolaget.

Komplexiteten i uppdraget gjorde att deltagarna hade svårt att förhålla sig till arbetsuppgiften.

En speciellt anpassad metod för hur tjänster beskrivs var det som räddade uppdraget eftersom tjänsteansvariga kunde ta fram beskrivningarna utifrån denna metod.

Resultatet av arbetet gav en stark samsyn och insikt till varför värdet från IT behöver relateras till verksamheten för att vara en strategisk partner. 

Arbetet som har genomförts har gjort att IT numera inte längre är ett eget bolag, utan en avdelning i bolaget. Förtroendet har ökat så att IT är en naturlig del av verksamhetsutvecklingen.

 

Kontakta oss

Högbergsgatan 36,
116 20 Stockholm, Sweden

+46 70 425 49 35

Thanks for submitting!