AdobeStock_134272137.jpeg

Digitaliseringen ändrade IT's roll

 

Att förstå verksamheten

De stora förändringar inom kundbeteenden på marknaden - drivet av digitaliseringen - påverkade den strategi det stora globala bolaget hade tagit fram några år innan. Nu skulle större satsningar ske på digital handel, avveckling från marknader som inte var lönsamma och effektivisering skulle ske av kritiska interna IT-system. I samband med effektiviseringarna så förändrades hur IT skulle verka och supportera övriga affärsverksamheten. 


Under förändringsarbetet uppmärksammade IT-ledningen behovet av att IT-personalen bättre förstod hur organisationen och affären hängde ihop.

Anställda inom IT skulle få en bredare förståelse och känsla för vad övriga kollegor inom marknadsföring, logistik, inköp etc. gjorde på dagarna och hur deras arbete påverkades vid IT-störningar och problem. 

Insperio, som sedan tidigare hade haft viktiga uppdrag hos kunden, ombads att genomföra ovan – inom en snäv tidsram. Insperio tog på sig uppdraget och satte samman ett team med rätt kompetens för att kunna genomlysa verksamhetsprocesserna tillsammans med kundens affärsansvariga och översätta behoven avseende IT. 

Genom dokumentation, intervjuer och på platsen besök sammanställdes nödvändig information som sedan konverterades till ett pedagogiskt utbildningsmaterial för kompetensöverföring till den globala IT-personalen. Materialet beskrev vad som händer om en funktionalitet inom ett IT-system inte fungerade enligt förväntan och vilka effekter detta skulle generera för medarbetarna, och när i tid, geografi eller annat en IT-störning skulle ge upphov till kritiska incidenter. Händelser och effekter kategoriserades enligt en färgskala. 

Efter kompetensöverföringen (vid ett antal utbildningstillfällen) fick IT-personalen en känsla för den stress verksamhetens medarbetare kände och de behov de hade, när de efterfrågade support från IT. 

IT-support fick även en bättre förmåga att snabbt identifiera händelser som potentiellt kunde leda till kritiska incidenter, om de inte hanterades skyndsamt.

Utöver en IT-organisation som bättre förstod sin verksamhet, fick arbetet ytterligare en värdefull effekt. De affärsansvariga började fundera kring sina egna processer, sina behov och sina beroenden. 

Vid överlämning och slutrapportering av uppdraget, sammanfattade IT-ledningen det lyckade arbetet med insikten: ”En IT-avdelning som förstår verksamheten är en bättre IT-avdelning än en IT-avdelning som endast fokuserar på tekniken”. 

 

Kontakta oss

Högbergsgatan 36,
116 20 Stockholm, Sweden

+46 70 425 49 35

Thanks for submitting!